Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

 +48 666 055 978 +48 530 560 930

kabo-sport@wp.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.KABO-SPORT.PL

 

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  5. REKLAMACJA PRODUKTU
  6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.kabo-sport.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kabo-sport.pl prowadzony jest przez Pawła Modzelewskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Odzieży i Obuwia KABO-SPORT Paweł Modzelewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 17 06-300 Przasnysz, NIP 761-151-28-85, REGON 141974514, adres poczty elektronicznej: kabo-sport@wp.pl, numer telefonu: 660420602.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.    KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kabo-sport.pl na platformie sklepowej Shoper.

1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –Paweł Modzelewski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salon Odzieży i Obuwia KABO SPORT Paweł Modzelewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 17 06-300 Przasnysz, NIP761-151-28-85, REGON 141974514, adres poczty elektronicznej: kabo-sport@wp.pl, numer telefonu: 660420602.

1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

2.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.1.2.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.3.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.1.3.1.   PKO BP SA

3.1.3.2.   Numer rachunku:.43 1020 3802 0000 1502 0121 2281

3.1.4.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisuDotpay– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności

3.1.4.1.   Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisuDotpay.

3.2.      Termin płatności:

3.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.3.1.    Przesyłka kurierska ( Kurier Siódemka)

4.3.2.    Przesyłka Kurierska Pobraniowa (Kurier Siódemka)

4.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

4.4.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.4.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.   REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

5.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Gwarancja”.

5.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

5.3.1.    pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 17 06-300 Przasnysz;

5.3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kabo-sport@wp.pl;

5.3.3.    klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres: KABO-SPORT Dział Reklamacji

           ul. Sienkiewicza 17, 06-300 Przasnysz

5.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

6.1.1.    pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 17, 06-300 Przasnysz ;

6.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kabo-sport@wp.pl;

6.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i otrzymania towaru, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem kosztów za przesyłkę odsyłanego produktu)

6.4.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy                                                          Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Sienkiewicza 17 06-300 Przasnysz.

6.5.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.   DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

7.1.      Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

7.2.      Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

7.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

7.3.1.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

7.3.2.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7.4.      Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

7.4.1.    pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 17, 06-300 Przasnysz;

7.4.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kabo-sport@wp.pl

7.5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2.      Zmiana Regulaminu:

8.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu

8.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                Salon Odzieży i Obuwia

                                                                               KABO-SPORT

                                                                            Paweł Modzelewski

                                                                               ul. Sienkiewicza 17

                                                                               06-300 Przasnysz

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(zawartej na odległość)

 

                 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję o umowy sprzedaży następujących rzeczy

(proszę podać nr katalogowy i rozmiar).....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………........

Nr zamówienia ( nr aukcji)…………….....…………………………………………………………….

Data zawarcia umowy ………………......…………………………………………………………….

Data odbioru przesyłki ……………………………....………………………………………………...

Proszę o zwrot kwoty......................zł (słownie: …....................................................................)

Dane właściciela konta………………………………………………..…………………………….....

………………………………………………………………………....…………………………………

Nr konta .....................................................................................................................................

 

 

 

                                                                            ………………………………………………

                                                                                                 podpis Konsumenta

 

  • Do zwracanego towaru proszę załączyć oryginał paragonu.
  • Karton od butów nie może być zniszczony (obklejany taśmą)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl